OBCHODNÍ PODMÍNKY
1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího - Vittoria s.r.o., se sídlem Palackého 740/1, 110 00 Praha 1, IČ: 04363850, podnikající dle živnostenského zákona a kupujícího vzniklé na základě nebo v souvislosti s mezi nimi uzavřenou kupní smlouvou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Tyto vztahy se řídí zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

2. POJMY
2.1 PRODÁVAJÍCÍ. Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní a podnikatelské činnosti a která dodává kupujícímu zboží..
2.3 KUPUJÍCÍ. Kupující je osoba, která si objednává zboží od prodávajícího a uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím e-shopu prodávajícího.
2.3 SPOTŘEITEL. Spotřebitel je kupující, který nakupuje zboží nebo užívá služby a nejedná přitom v rámci své podnikatelské činnosti a ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

3. OBJEDNÁVKA
3.1 Kupující může objednávat zboží prostřednictvím objednávkového formuláře na stránkách https://www.styleavenue.cz. Provedením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, že si je vědom, že vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro strany závazné, a že s těmito obchodními podmínkami souhlasí.
3.2 Kupující je povinen v objednávce uvést pravdivé údaje požadované prodávajícím, aby mohla být řádně uzavřena kupní smlouva.

4. KUPNÍ SMLOUVA
4.1 Vystavení zboží na našem e-shopu se považuje za výzvu k podávání nabídek a objednávka zboží za návrh na uzavření kupní smlouvy. Prodávající není vystavením zboží na svých webových stránkách vázán a k uzavření kupní smlouvy dochází akceptací a potvrzením objednávky kupujícího prodávajícím. Aplikace ustanovení § 1732, odst. 2 občanského zákoníku je pro účely úpravy vztahů mezi prodávajícím a kupujícím v souladu se zákonem vyloučena.
4.2 Znění kupní smlouvy spolu s obchodními podmínkami zasílá prodávající kupujícímu spolu s objednaným zbožím nebo e-mailem na e-mailovou adresu sdělenou kupujícím. Smlouvu lze uzavřít v českém a anglickém a jazyce.

5. CENY, DODÁNÍ ZBOŽÍ A PLATBY
5.1 Uvedené ceny zboží i poštovného jsou konečné ceny včetně aktuální výše daně z přidané hodnoty (DPH). Cena zboží v internetovém obchodě a cena v kamenném obchodě nebo v provozovně prodávajícího či na výstavě nebo jiné prodejní akci se může lišit. V případě vyčerpání zásob bude kupující o této skutečnosti neprodleně informován a bude mu umožněno sdělit prodávajícímu, zda požaduje dodání náhradního zboží či zrušení objednávky.
5.2 Cena dopravy je uvedena v internetovém obchodě při provádění objednávky a je stanovena vždy pro konkrétní stát. V případě požadavku kupujícího na zvláštní dodání a vyhoví-li mu prodávající, může prodávající účtovat zvláštní náklady na takové dodání. Možnosti dopravy jsou rovněž stanoveny v internetovém obchodě při provedené objednávky.
5.3 Pokud je doručení objednávky kupujícím vyžadováno na území České republiky, platba může být uskutečněna až při vyzvednutí zboží – dobírkou u České pošty nebo na vyzvedávacím místě, které solasí se sídlem prodávajícího. U objednávek do ostaních zemí objednané zboží je vždy odesíláno až po jeho zaplacení. Nebude – li zboží skladem, prodávající o tom bude kupujícího informovat a lhůta dodání může být několik týdnů nebo nebude možné objednávku vyřídit. Jinak zasílá prodávající zboží kupujícímu bez zbytečného odkladu po potvrzení objednávky a zaplacení. Prodávající též kupujícího upozorňuje, že vzhledem k ruční výrobě zboží a k tomu, že každý jednotlivý kus je originál, se objednaný výrobek může nepatrně lišit od fotografie na e-shopu.
5.4 Zboží lze uhradit v měně a způsoby uvedenými přímo v e-shopu. Prodávající může kupujícímu v souvislosti s použitým způsobem placení požadovat poplatek nepřevyšující přímé náklady, které prodávajícímu v souvislosti s tímto způsobem placení vznikají.

6. ODPOVĚDNOST ZA VADY A REKLAMACE
6.1 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady a že v době, kdy kupující věc převzal, (a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, (b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, (c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, (d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a (e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů s tím, že projeví-li se vada v průběhu dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
6.2 Pokud ke zboží není přiložen záruční certifikát, slouží k uplatnění reklamace daňový (pokladní) doklad.
6.3 Nebezpečí škody na zboží přechází doručením/převzetím zboží s tím, že kupující nemá povinnost zboží převzít v případě zjevného poškození zboží nebo jeho obalu, zjištěné poškození musí kupující na místě zapsat nebo uvést do přepravního listu dopravce (protokolu) a bez zbytečného odkladu kupující informuje prodávajícího. Pokud kupující při převzetí věc neprohlédne, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
6.4 Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí, není-li na zboží nebo jeho obalu stanovena tato doba delší. Při uplatnění reklamace v písemné formě uvede kupující přesný popis závady, co požaduje a své kontaktní údaje.
6.5 Nemá-li zboží stanovené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
6.6 Nároky kupujícího uvedené výše se neuplatní u (a) věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, (b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, (c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo (d) vyplývá-li to z povahy věci, a to zejména v případě mechanického poškození věci kupujícím, prokazatelně nedovolenými zásahy do zboží, živelnou katastrofou, prokazatelně nesprávným užíváním, užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu či užívání v rozporu s obecně známými pravidly užívání.
6.7 Tento článek se nevztahuje na případné dárky, které jsou kupujícímu poskytnuty zdarma se zakoupeným zbožím, u dárku nelze uplatnit žádná práva z vad.
6.8 Práva z vady se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v dokladu o zakoupení (resp. záručním listu) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u této osoby.
6.9 Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Překročení třiceti (30) dní pro vyřízení reklamace je důvodem pro odstoupení od kupní smlouvy. V případě odmítnutí reklamace prodávajícím je kupující oprávněn požadovat písemné odůvodnění odmítnutí reklamace.
6.10 Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího prostřednictvím e-mailu. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího. Prodávající vydá, případně zašle, kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém je uvedeno datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době trvání reklamace, popřípadě zdůvodnění zamítnutí reklamace. V případě, že zboží nebude vyzvednuto ve lhůtě následujících dvou měsíců, má se za to že kupující zboží jako věc opustil. Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, který obdržel při přijetí zboží do reklamace, popř. musí prokázat svou totožnost. Náklady podle § 1924 obč. z. se rozumí ty nejnižší možné.

7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
7.1 Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. že není možné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
7.2 Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Prodávající je však povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z možností dodání. Nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu peníze za zboží až po té, co mu bude zboží vráceno nebo věrohodně prokázáno jeho odeslání v níže popsaném stavu. Zboží má být vráceno prodávajícímu kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží zpět prodávajícímu včetně řádného zabalení zboží, nese kupující a prodávající je oprávněn tyto náklady započíst na vracenou částku. S ohledem na minimalizaci takových případných nákladů doporučujeme využít původní obal. Spolu se zbožím je kupující povinen vrátit prodávajícímu i veškeré dárky poskytnuté mu s tímto zbožím.
7.3 Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího nebo jeví známky opotřebení, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

8. OSTATNÍ USTANOVENÍ
8.1 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Ve smyslu článku 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení") prodávající kupujícího informuje, že jako správce osobních údajů zpracovává jeho osobní údaje. Osobní údaje jsou zpracovávány v rozsahu: jméno a příjmení, adresa, číslo bankovního účtu, emailová adresa, telefonní číslo, IP adresa (identifikátor síťového rozhraní v počítačové síti). Právním základem pro zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení plnění smlouvy a dále ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení ochrana oprávněných zájmů prodávajícího jako správce údajů a též ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení plnění právní povinnosti. Účelem zpracování osobních údajů je plnění povinnosti z kupní smlouvy, plnění povinností v oblasti veřejného práva (účetní a daňové a archivační) a komunikace a nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných marketingových aktivitách správce, jakož i zasílání obchodních sdělení. Osobní údaje budou uchovány po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, a to v souladu s povinností archivace faktur a smluv na základě vnitrostátní účetní a daňové legislativy. Ze strany prodávajícího nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení. Osobní údaje mohou být zpracovány zpracovatelem na základě smluvního vztahu se správcem. Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí. Za podmínek stanovených v nařízení má kupující jako subjekt údajů právo požadovat od prodávajícího přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a dále právo na přenositelnost osobních údajů. Pokud má kupující za to, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, má mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu. Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Jestliže chce kupující prodávajícího kontaktovat ve věci ochrany osobních údajů a/nebo provést některý z úkonů uvedených výše, může tak učinit na e-mailové adrese info@style-avenue.cz.
8.2 ZMĚNA OBCHODNÍCH PODMÍNEK. Prodávající je oprávněn v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit tyto obchodní podmínky. O změně prodávající informuje na svých stránkách internetového obchodu https://www.styleavenue.cz, kde se nachází aktuální znění obchodních podmínek.
8.3 OCHRANA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Kupující bere na vědomí, že zboží prodávajícího podléhá mezinárodněprávní ochraně duševního a průmyslového vlastnictví, zejména práv k ochranným známkám a dále ochraně autorských práv a bere na vědomí, že není oprávněn zboží prodávajícího kopírovat nebo užívat jej či ochranné známky, kterými je toto zboží označeno, v rozporu s platnými právními předpisy. Porušení práv k duševnímu vlastnictví může být považováno za trestný čin. Veškerá práva za prodávajícího v tomto směru vymáhá advokátní kancelář a porušitel nese náklady s tím spojené.
8.4 ŘEŠENÍ SPORŮ. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy. Kupující má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti ke dni 01.10.2021
NENAŠLI JSTE ODPOVĚĎ NA SVŮJ DOTAZ?
Kontaktujte nás přes Zákaznickou podporu.
Made on
Tilda